h

Nieuws uit 2012

3 juli 2012

Zaterdag 7 juli:SP ledendag met Renske Leijten!

Op zaterdag 7 juli komen de leden van de afdelingen van de SP in Nij Beets bijeen om de campagne TK2012 feestelijk af te trappen.Er wordt een speciaal feestterrein ingericht in Openluchtmuseum Het Damshus in Nij Beets. Speciale gast hierbij is de eerste vrouw op de SP kandidatenlijst, Renske Leijten. Renske heeft haar sporen reeds verdiend in de Tweede kamer denk daarbij alleen al aan de initiatiefwetten over de aanbesteding van de thuiszorg en de basistarieven in diezelfde thuiszorg. Op het gebied van zorg is zij een ware doorbijter en een waardig opvolgster van Agnes Kant. In haar toespraak zal zij vooral ingaan op de noodzaak van meer sociaal beleid en het stoppen van de marktwerking op allerlei terreinen waaronder de zorg. Maar bovenal zal het gaan over het belang van een sterke SP in de regering van Nederland.

Lees verder
2 juli 2012

Grondwettelijke bescherming voor het Fries!

De site Liwadders.nl pakt dit weekend uit met de kop :” SP wil niks weten van grondwettelijke bescherming Fries en Papiaments”. De kop is geplaatst boven een bericht dat is overgenomen van www.itnijs.nl, de site van de Ried van de fryske beweging.Deze uitspraak is flagrant onjuist en geeft maar weer aan hoe sommige media omgaan met hoor en wederhoor.
Men heeft waarschijnlijk met een half oor naar de live registratie van het SP congres geluisterd . Op het artikel in het verkiezingsprogramma waarin de bescherming van het Fries en het Papiaments aan de orde kwam werd inderdaad een amendement ingediend. Dit amendement werd onder andere door de afdeling Smallingerland gesteund en ging erover om ook het Neder Saksisch diezelfde grondwettelijke bescherming te geven. Dit amendement haalde het jammer genoeg voor alle Stellingwervers niet. Het oorspronkelijke punt blijft dus onveranderd in het programma staan en dat programma is door de afgevaardigden van de SP met een overgrote meerderheid aangenomen!
Het punt over de grondwettelijke bescherming van het Fries is door inspanning van de Friese Statenfractie van de SP in het verkiezingsprogramma gekomen.
Jos van der Horst, fractievoorzitter SP Fryslân.

Lees verder
28 juni 2012

SP Fryslân gaat voor natuur

Tijdens de Statenvergadering van 12 juni 2012 komt de Nota Natuur en Landelijk Gebied aan de orde. Statenlid Fenna Feenstra voert namens de SP fractie het woord. In haar bijdrage legt zij de nadruk op het kiezen voor de natuur en de SP wil daar ook de nodige financiële middelen voor vrij te maken. Vanwege bezuinigingen door het rijk ziet het college van Gedeputeerde Staten (GS) zich namelijk genoodzaakt haar ambities bij te stellen.
Weliswaar trekken GS meer geld uit dan nodig zou zijn om aan de minimale Europese normen te voldoen, maar naar de zin van de SP lang niet genoeg.

Lees verder
21 juni 2012

Oppositie: kadernota niet acceptabel

Woensdag is tijdens de commissievergadering de kadernota 2013 behandeld. Een kadernota met veel onzekerheden, onduidelijkheden en onvolledige informatie. Zelfs coalitiepartij CDA vond dat er een onderdeel uit moest: het schrappen van de spoorlijn Heerenveen-Groningen. Zij wilden hier goed over kunnen discussiëren. Ook de oppositiepartijen vonden dat er over bepaalde onderwerpen eerst moest worden gedebatteerd en vonden het stuk onbehandelbaar voor de Statenvergadering van volgende week. Er kwam echter geen enkele handreiking in die richting en daarom besloten de gezamenlijke oppositiepartijen niet mee te doen aan de behandeling van de kadernota.

Lees verder
20 juni 2012

Culturele hoofdstad ten koste van kunstencentrum

Op 13 juli a.s. wordt kunstencentrum Parnas in Leeuwarden gesloten.
Wegbezuinigd.
De leerlingen en docenten staan, soms letterlijk, zoals bijvoorbeeld bij klassiek ballet, op straat. Ondertussen denderen College en coalitiepartijen maar door met Culturele Hoofdstad 2018.
Tussen de 40 en 78 miljoen, is de kostenraming, waarvan in ieder geval 11 miljoen door de provincie moet worden opgehoest.
Hoe en waarvandaan? Dat is nog onbekend. In deze tijd van onzekerheid creëert het college er nog maar wat onzekerheid bij

Lees verder
16 juni 2012

SP: goed voor ondernemers!

Had de VVD vroeger het monopolie als het ging om de gunst van de ondernemers, nu is dat niet meer zo zeker. Andere partijen dan de VVD komen nu met goede ideeën en wijden daar zelfs enkele regels aan in hun verkiezingsprogramma’s. Het is verkiezingstijd dus de territoria dienen in een vroeg stadium afgebakend te worden zo lijkt het. Hans Biesheuvel doet namens MKB Nederland een duit in het zakje door in de Leeuwarder Courant van zaterdag 9 juni het programma van de SP aangaande de ondernemers in Nederland te diskwalificeren als “slecht voor hardwerkende ondernemers”. Het geheugen en de leesvaardigheid van Biesheuvel laat hier toch ernstig te wensen over. Bovendien doet zich hier weer een tragisch geval van “framing” voor. Als je bovenstaande bewering maar vaak en hard genoeg roept, zal er een beeld blijven bestaan dat dit ook daadwerkelijk zo is. De werkelijkheid speelt zich op een heel ander veld af.
De Tweede Kamerfractie van de SP heeft de afgelopen tijd veel voorstellen gedaan om de positie van ondernemers te versterken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier